Algemene Voorwaarden Deelname Evenement

Tour d' Orange

Deze Algemene Voorwaarden Deelname Evenement (de ‘Algemene Evenement Voorwaarden’) zijn van toepassing bij deelname aan door (of in samenwerking met) Youth for Christ Nederland georganiseerde evenementen. Voor de Tour d’ Orange volgen wij de richtlijnen van de NTFU te vinden via deze link.

ARTIKEL 1: AANSPRAKELIJKHEID

1.1. Deelname aan het evenement geschiedt geheel voor eigen risico. De organisator is niet  aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het evenement. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen /zaken.

1.2. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of nabestaande mochten lijden ten gevolge van het overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

1.3. Deelnemer vrijwaart de organisator van aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement.

1.4. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

1.5. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid.

1.6. Deelnemer respecteert overige deelnemers, medewerkers van de organisatie, vrijwilligers en bewoners in de buurt. De deelnemer heeft respect voor natuur en milieu en deponeert afval in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish. De deelnemer is zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.

1.7. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van het evenement. Deze deelnemer is tevens uitgesloten van deelname aan een volgende editie van dit evenement.

1.8. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

ARTIKEL 2: PORTRETRECHT

Het is mogelijk dat er van de deelnemer op, rond of tijdens het evenement foto’s, geluidsopnamen of videobeelden worden gemaakt. De organisator kan deze openbaar maken en verveelvoudigen ter promotie van het evenement.

De geportretteerde kan alleen publicatie van de foto verbieden als hij daar een redelijk belang bij heeft. Onder redelijk belang valt bijvoorbeeld privacyoverwegingen, het belang om niet publiekelijk belachelijk te worden gemaakt en een financieel belang.

Indien u na publicatie bezwaar heeft tegen openbaarmaking van uw foto of geluids- of beeldfragment, of van de persoon wiens belangen u behartigt, neem dan contact op met Corné Hamerpagt van Youth for Christ (corne.hamerpagt@yfc.nl), voorzien van uw motivatie van uw redelijk belang.

ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS

Door deelname aan het evenement worden persoonsgegevens verwerkt door de organisator. Hiervoor is een privacy statement opgesteld. Daar waar persoonsgegevens worden verwerkt, wordt u naar dit statement doorverwezen.

ARTIKEL 4: PRIVACY

De meest recente versie van de Privacyverklaring van de organisator maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden (zie https://yfc.nl/privacy-statement-youth-for-christ-nederland/)