Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Youth for Christ Nederland. Een ieder die gebruik maakt van deze website – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Youth for Christ Nederland spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Youth for Christ is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Youth for Christ geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Youth for Christ is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Youth for Christ spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Transacties

Payment provider Molllie draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Mollie transactiekosten berekend aan Youth for Christ. Youth for Christ is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie. De dienstverlening van Mollie stelt ons in staat donaties te accepteren. Mollie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele producten en/of diensten welke zijn aangeschaft door gebruikmaking van de Betaalmodule. Tijdens het leveren van de Betaaldiensten treedt Mollie op als technische dienstverlener voor de Financiële Instelling die de uiteindelijke Betaaldienst levert onder deze Overeenkomst. Mollie maakt voor de verwerking van transacties gebruik van persoonsgegevens en in dit kader zullen persoonsgegevens met Mollie gedeeld worden. Donateurs verlenen voor het aangaan van de transactie (expliciete) toestemming als bedoeld in de van toepassing zijnde privacywetgeving.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Youth for Christ worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Youth for Christ leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement na. Youth for Christ geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. Youth for Christ krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Youth for Christ daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Indien u geen informatie van Youth for Christ wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@yfc.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Youth for Christ jonger is dan 16 jaar, zal Youth for Christ, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Youth for Christ niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.