Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Youth for Christ Nederland. Een ieder die gebruik maakt van deze website – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Youth for Christ Nederland spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Youth for Christ is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Youth for Christ geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Youth for Christ is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Youth for Christ spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Transacties

Payment provider Molllie draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Mollie transactiekosten berekend aan Youth for Christ. Youth for Christ is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie. De dienstverlening van Mollie stelt ons in staat donaties te accepteren. Mollie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele producten en/of diensten welke zijn aangeschaft door gebruikmaking van de Betaalmodule. Tijdens het leveren van de Betaaldiensten treedt Mollie op als technische dienstverlener voor de Financiële Instelling die de uiteindelijke Betaaldienst levert onder deze Overeenkomst. Mollie maakt voor de verwerking van transacties gebruik van persoonsgegevens en in dit kader zullen persoonsgegevens met Mollie gedeeld worden. Donateurs verlenen voor het aangaan van de transactie (expliciete) toestemming als bedoeld in de van toepassing zijnde privacywetgeving.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Youth for Christ worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Youth for Christ leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement na. Youth for Christ geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. Youth for Christ krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Youth for Christ daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Indien u geen informatie van Youth for Christ wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@yfc.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Youth for Christ jonger is dan 16 jaar, zal Youth for Christ, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Youth for Christ niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Voorwaarden clubprogramma’s

Het starten van een nieuwe club
• Het abonnement is geldig nadat Youth for Christ een volledig ingevulde overeenkomst heeft ontvangen.
• Youth for Christ stuurt de inloggegevens per mail aan de abonnementenbeheerder na ontvangst van de overeenkomst. Je hebt dan direct toegang tot de clubprogramma’s.

Aangeboden materiaal en ondersteuning
• Het totaalpakket dat Youth for Christ aanbiedt omvat:
• De abonnementenbeheerder krijgt digitaal toegang tot minimaal 22 programma’s. De abonnementenbeheerder ontvangt het digitale materiaal voor het nieuwe seizoen per 1 augustus.
• Eén keer per jaar organiseert Youth for Christ het Trainingsevent, een trainings- en ontmoetingsdag waarbij alle clubleiders getraind worden en elkaar ontmoeten. Hier kan door alle jeugdleiders de basistraining of een vervolgtraining gevolgd worden. Dit is bij het abonnementsgeld inbegrepen.
• Via telefoon (030 20 28 060) en e-mail (kerk@yfc.nl) is de helpdesk / advies op maat beschikbaar.

Voorwaarden bij het gebruik
• De materialen van Youth for Christ mogen alleen verspreid worden binnen de eigen kerk.
• De materialen mogen alleen worden gebruikt in clubverband. Gebruik voor andere doeleinden (zoals campingwerk, kampen, schoolactiviteiten of anderszins) is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Youth for Christ.
• De kwaliteit en actualiteit van de programma’s kunnen alleen gewaarborgd worden in het jaar van uitgave.
• Bij aankondigingen en artikelen rond ‘clubprogramma’s’ dient altijd te worden vermeld: ‘Dit is een programma van Youth for Christ’.

Abonnementsgeld en betaling
• Het abonnement loopt van 1 augustus tot 15 juli. In deze periode zijn de  programma’s voor 1 seizoen beschikbaar. Na afloop van het seizoen zijn de programma’s niet meer te downloaden.
• Bij twee abonnementen ontvangt een organisatie 3,33% korting op elk product. Bij meer dan twee abonnementen ontvangt een organisatie 5% korting op elk product. Deze korting vervalt zodra er niet meer dan één product wordt afgenomen.
• Prijswijzigingen worden door Youth for Christ voor 1 mei per mail aan de abonnementenbeheerder gemeld.
• Youth for Christ stuurt de factuur aan de abonnementenbeheerder.
• Bij een incassomachtiging wordt het abonnementsgeld jaarlijks geïncasseerd.

Looptijd en beëindiging
• De looptijd van de overeenkomst is minimaal één jaar.
• Jaarlijks verlengt Youth for Christ stilzwijgend de overeenkomst met één jaar, tot schriftelijke opzegging.
• Een club kan de overeenkomst met Youth for Christ beëindigen door een schriftelijke opzegging te sturen per post of per mail (naar kerk@yfc.nl), met de persoonlijke gegevens, de reden en de ingangsdatum.
• Een opzegging voor het volgende seizoen dient uiterlijk op 1 juli door Youth for Christ ontvangen te zijn.
• Als bepalingen uit deze overeenkomst niet nageleefd worden, kan Youth for Christ deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder restitutie van het abonnementsgeld.
• Youth for Christ kan besluiten om het volgende jaar niet verder te gaan met dit clubconcept. In dat geval
geldt voor Youth for Christ een minimale opzegtermijn van twee maanden voor het nieuwe seizoen.

Algemene voorwaarden online producten

Aanschaf en/of abonnement online product
• Youth for Christ stuurt de inloggegevens per mail na ontvangst van betaling. Je hebt dan direct toegang tot het aangeschafte online product.
• Youth for Christ stuurt direct na aanschaf de factuur naar het emailadres wat gebruikt is voor de aanschaf.
• Aangeschafte online producten zijn ten alle tijden beschikbaar in de inlogomgeving op www.training.yfc.nl, gekoppeld aan het emailadres dat gebruikt is voor de aanschaf.

Voorwaarden bij het gebruik
• De online producten mogen alleen worden gebruikt door de klant die de aanschaf gedaan heeft. In het geval dat de klant een kerk is, mag alleen binnen de kerk gebruik gemaakt worden van de producten. Gebruik voor andere doeleinden (zoals campingwerk, kampen, schoolactiviteiten of anderszins) is alleen toegestaan met voorafgaande
schriftelijke toestemming van Youth for Christ. De intellectuele eigendomsrechten op de door Youth for Christ aan de klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Youth for Christ

Levering en retourbeleid producten
• Levering vindt plaats in de online omgeving op de website www.training.yfc.nl.
• Online producten (online trainingen en downloads) kunnen vanwege hun aard niet geretourneerd worden.

Looptijd en beëindiging abonnementen
• De looptijd van abonnementen is minimaal één jaar.
• Jaarlijks verlengt Youth for Christ stilzwijgend de overeenkomst met één jaar, tot schriftelijke opzegging.
• De betaling vindt plaats middels de betalingsmethode die gebruikt is bij de eerste aanschaf. Youth for Christ stuurt de factuur aan de abonnementenbeheerder.
• Een club kan de overeenkomst met Youth for Christ beëindigen door een schriftelijke opzegging te sturen per post of per mail (naar kerk@yfc.nl), met de persoonlijke gegevens, de reden en de ingangsdatum.
• Als bepalingen uit deze overeenkomst niet nageleefd worden, kan Youth for Christ deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder restitutie van het abonnementsgeld.