ANBI-gegevens Stichting Youth for Christ Nederland

Algemene gegevens

Naam
Stichting Youth for Christ-Nederland

Contactgegevens
Bezoekadres
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Telefoon
030 202 8060

E-mail
info@yfc.nl

RSIN-nummer
3002263

Doelstelling
Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop.

Jaarverslag

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten over 2022 verwijzen wij u naar het jaarverslag 2022.

Financiële verantwoording 2022
Voor de financiële verantwoording over 2022 verwijzen wij u naar het jaarverslag 2022 (blz. 19).
Voor het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen verwijzen wij u naar het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen.
Alle in het jaarverslag 2022 verantwoorde inkomsten zijn door stichting Youth for Christ Nederland ontvangen.

Jaarverslag 2023
Het jaarverslag en het definitieve ANBI-formulier over 2023 worden op een later moment gepubliceerd vanwege capaciteitsproblemen bij onze accountant.
St. Youth for Christ NL heeft van de belastingdienst tot 1 oktober 2024 uitstel gekregen voor het publiceren van het jaarverslag en het definitieve ANBI-formulier.
Het jaarverslag wordt voor het verstrijken van de deadline op deze locatie gepubliceerd.

Voor het concept standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen verwijzen wij u naar het Concept Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen.

Beloningsbeleid, bestuur en directie

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Stichting Youth for Christ ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers, waaronder directie (coördinerend jongerenwerker) en jongerenwerkers verwijzen wij naar het personeelsreglement 2023 van Youth for Christ Nederland.

Bestuurssamenstelling
Dhr. D. Mohn (voorzitter)
Dhr. C.J. van de Graaf (tot eind 2024)
Dhr. P de Groot (penningmeester)
Mw. R.L. Houtman-Roelofsen
Mw. C. Goossen
Dhr. J.B. Plomp
Dhr. A. Koornneef

Directie
Dhr. A. Rebergen
Dhr. C. van ’t Veer (adjunct-directeur)

De kosten voor de directie (1,7 fte) bedroegen in 2022 € 172.000. Dit betreft het brutosalaris, inclusief sociale lasten en pensioenafdracht, en reiskosten. Het bestuur bepaalt jaarlijks de loonsverhoging van de directeur. Het jaarinkomen van de directie blijft binnen het maximum volgens de VFI beloningsregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Code Goed Bestuur voor goede doelen, opgesteld door de commissie Wijffels.

Speerpunten en maatregelen

Strategische lijnen 2022-2025

Binnen Youth for Christ zijn we bereid ons leven te delen met jongeren. Dat doen we vanuit kennis en vanuit ervaringen in ons eigen leven. Hieronder staan vier strategische lijnen geformuleerd voor de jaren 2022-2025 en de uitwerkingen hiervan.

1. Youth for Christ is een missionaire jongerenorganisatie.

• We delen ons leven vanuit onze relatie met Jezus en bieden jongeren hoop en perspectief. Alle contacten, activiteiten en diensten komen voort uit en staan in het perspectief van ons verlangen om jongeren op het spoor van Jezus te brengen.

• We zijn altijd gericht op (lokale) samenwerking met kerken en organisaties. De (lokale) overheid kan hierin één van de partners zijn.

• De medewerkers en kernvrijwilligers van Youth for Christ werken vanuit een persoonlijke roeping en relatie met God.

• Youth for Christ biedt kwalitatief jongerenwerk, we doen dit vanuit onze missie. Ons jongerenwerk is behoeftegericht, integraal, relationeel en missionair.

 

2. Youth for Christ zoekt een wederkerige samenwerking met christelijke geloofsgemeenschappen

• De verduurzaming van ons (lokale) jongerenwerk ligt bij christelijke geloofsgemeenschappen. We zoeken in ons werk altijd de samenwerking met lokale christelijke geloofsgemeenschappen en zien hen als een onmisbare partner.

• We stimuleren samenwerking, we rusten kerken toe en inspireren en activeren hen om samen op te trekken om jongeren op het spoor van Jezus te brengen.

3. Youth for Christ kent een innovatieve en stimulerende organisatiestructuur- en cultuur.

• We kennen een professionele en toekomstgerichte organisatiestructuur die stimulerend is op de missie, verbinding schept en ruimte geeft voor (persoonlijke) ontwikkeling, innovatie en autonomie.

• We stimuleren en dragen zorg voor inspirerend en dienend leiderschap.

• Goede afspraken en kaders geven duidelijkheid en dragen bij aan een groeiende professionaliteit binnen alle onderdelen van de organisatie.

• Youth for Christ is een gepassioneerde en mensgerichte organisatie waarin we altijd eerst God zoeken.

• Lokale en centrale teams trekken gezamenlijk op en weten zich verbonden in de missie.

 

4. Youth for Christ verduurzaamt haar missie richting de toekomst.

• We streven naar een gezonde balans en continuïteit in de financiële huishouding.

• We zijn transparant, aansprakelijk en verantwoordelijk als het gaat om onze besteding van gelden.

• We investeren in strategische samenwerking met andere partners, bijvoorbeeld het Leger des Heils en de PKN.

• We werken doelmatig en hebben goed zicht op de impact van ons werk.

• We gaan zorgvuldig om met mensen, middelen en de schepping.

• We worden duurzaam ondersteund door een groeiende achterban (particulieren, kerken, bedrijven en fondsen) door middel van giften, vrijwilligerswerk en gebed.

• Youth for Christ is herkenbaar en aantrekkelijk vanuit een eenduidig merkbeleid en duidelijke positionering.