ANBI-gegevens Stichting Youth for Christ Nederland

Naam

Stichting Youth for Christ-Nederland

Contactgegevens

Bezoekadres
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Telefoon
030 202 8060

E-mail
info@yfc.nl

RSIN-nummer
3002263

Doelstelling

Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop.

Vergezicht 2020

Youth for Christ is in 2020 een gepassioneerde missionaire beweging van jongeren en jongerenwerkers, die opvalt doordat ze:

 • God voortdurend zoekt
 • Gezamenlijk groeit in lokaal missionair jongerenwerk
 • Durft te laten zien waar ze voor staat
 • Doelgroep

Primaire doelgroep: Niet-gelovige jongeren tussen 10 en 20 jaar.
Secundaire doelgroepen: Lokale kerken, gelovige jongeren, iedere vrijwilliger die wil gaan voor de primaire doelgroep.

Beleidsplan 2017-2020 (strategie)

Om toe te werken naar het Vergezicht 2020, heeft Youth for Christ een strategie geformuleerd met concrete speerpunten en maatregelen.

Onze speerpunten:

 • Versterken van de lokale Youth for Christ beweging. Dit doen we door beter samen te werken met lokale plaatsen en door Youth for Christ-centra op te zetten die LifeSpots (vrijwilligersinitiatieven voor jongeren) helpen opzetten en uitbouwen.
 • Centrale activiteiten van Youth for Christ veranderen en verminderen. Om ruimte te maken voor het versterken van de lokale Youth for Christ beweging (in tijd, aandacht en geld) en deze zo goed mogelijk te ondersteunen, kiezen we ervoor om de centrale activiteiten van Youth for Christ te veranderen en verminderen.*
 • Ontwikkelen van een integraal toerustingsaanbod. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers, vrijwilligers en verbonden kerken geestelijk gevoed blijven, groeien in missionair jongerenwerk en tools aangereikt krijgen om anderen te stimuleren zelf een LifeSpot te starten. Daarom ontwikkelen we gezamenlijk een integraal toerustingsaanbod waarmee we elkaar hierin stimuleren.
 • Op de bühne voor jongeren. In ons Vergezicht staat dat we een beweging willen zijn die durft te laten zien waar ze voor staat. Dit willen we verbeteren op twee punten: 1. We willen meer stem geven aan jongeren en 2. We willen helder blijven communiceren waar Youth for Christ voor staat.
  Onze maatregelen

Bovenstaande speerpunten hebben we uitgewerkt in een aantal maatregelen:

 1. Vernieuwen van de samenwerking met lokale plaatsen
 2. Opzetten van lokale YfC-centra die lokale LifeSpots ondersteunen
 3. Stevig inzetten op centrale en lokale fondsenwerving
 4. Trainees niet meer centraal maar lokaal inzetten
 5. Ruimte creëren voor innovatiekracht
 6. Heroverweging verkoop- en exploitatiemogelijkheden van de Lindenhorst
 7. Verandering en vermindering van het aanbod van Kerk en Switch.Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Stichting Youth for Christ ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers, waaronder directie (coördinerend jongerenwerker) en jongerenwerkers verwijzen wij naar het personeelsreglement 2021 van Youth for Christ Nederland.

Bestuurssamenstelling

Dhr. D. Mohn (voorzitter)
Dhr. C.J. van der Graaf
Dhr. J.M. Finnema (penningmeester)
R.L. Houtman-Roelofsen
Mw. D. Voordewind-Timman

Directie

Dhr. A. Rebergen
Dhr. C. van ’t Veer (adjunct-directeur)

De kosten voor de directeur (1,7 fte) bedroegen in 2021 € 163.000. Dit betreft het brutosalaris, inclusief sociale lasten en pensioenafdracht, en reiskosten. Het bestuur bepaalt jaarlijks de loonsverhoging van de directeur. Het jaarinkomen van de directie blijft binnen het maximum volgens de VFI beloningsregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Code Goed Bestuur voor goede doelen, opgesteld door de commissie Wijffels.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten over 2021 verwijzen wij u naar het jaarverslag 2021

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording over 2021 verwijzen wij u naar het jaarverslag 2021 (blz. 17).

Voor het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen verwijzen wij u naar het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen.

Alle in het jaarverslag 2021 verantwoorde inkomsten zijn door stichting Youth for Christ Nederland ontvangen.