ANBI-gegevens Stichting steunfonds Youth for Christ

Naam
Stichting steunfonds Youth for Christ

Contactgegevens
Bezoekadres
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

RSIN-nummer
816754329

Bestuurssamenstelling

  • Dhr. C. van de Graaf
  • Dhr. A. Rebergen
  • Dhr. P de Groot
  • Dhr. G. van Steinvoorn

Doelstelling
Dit betreft de steunstichting van Youth for Christ Nederland. Deze stichting beheert vermogen met als doel dit in te zetten voor de missie van Youth for Christ Nederland.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Stichting steunfonds Youth for Christ beheert vermogen met als doel dit in te zetten voor de missie van Youth for Christ Nederland. Periodiek vergadert het bestuur om te overleggen welke wijze Youth for Christ Nederland het beste kan worden ondersteunt.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Rendement behaald op verstrekte lening. Het inzetten van het vermogen tot ondersteuning van de missie van Youth for Christ Nederland.

Via deze link is het ANBI formulier steunfonds 2022 te vinden.

Uitstel
Het definitieve ANBI-formulier over 2023 worden op een later moment gepubliceerd vanwege capaciteitsproblemen bij onze accountant. St. Youth for Christ NL heeft van de belastingdienst tot 1 oktober 2024 uitstel gekregen voor het publiceren van het jaarverslag. Dit heeft als gevolg dat het definitieve ANBI-formulier van St. Steunfonds YfC later wordt gepubliceerd.

Via deze link is het concept ANBI-formulier 2023 van St. Steunfonds YfC te vinden. De definitieve versie wordt voor het verstrijken van de deadline op deze locatie gepubliceerd.