ANBI-gegevens Stichting steunfonds Youth for Christ

Naam
Stichting steunfonds Youth for Christ

Contactgegevens
Bezoekadres
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

RSIN-nummer
816754329

Bestuurssamenstelling

  • Dhr. C. van de Graaf
  • Dhr. J.M. Finnema
  • Dhr. A. Rebergen
  • Dhr. G. van Steinvoorn

Doelstelling
Dit betreft de steunstichting van Youth for Christ Nederland (YfC NL). Deze stichting beheert vermogen met als doel dit in te zetten voor de missie van YfC NL.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Stichting steunfonds Youth for Christ beheert vermogen met als doel dit in te zetten voor de missie van YfC NL. Periodiek vergadert het bestuur om te overleggen welke wijze YfC NL het beste kan worden ondersteunt.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Rendement behaald op verstrekte lening. Het inzetten van het vermogen tot ondersteuning van de missie van YfC NL.

Staat van baten en lasten
In 2020 is het pand ‘De Lindenhorst’ verkocht. In 2021 werd het vermogen aangehouden als banktegoed en leningen. Het passief vermogensbeheer is gericht op het behalen van een gemiddeld marktconform rendement. De beschikbare middelen worden op diverse wijzen ingezet ter ondersteuning van de missie van YfC NL.

Via deze link is het ANBI formulier steunfonds 2021 te vinden.