Publicatie gegevens ANBI

Naam:

Stichting Youth for Christ Nederland

 

Contactgegevens:

Postadres:
Postbus 73
3970 AB Driebergen

 

Bezoekadres:
Hoofdstraat 260
3972 LL
Driebergen

 

Telefoonnummer:
0343-515744

 

Email:
info@yfc.nl

 

RSIN-nummer:

3002263

 

Doelstelling:

Gedreven door Gods liefde, zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en
biedt hen hoop.

 

Beleidsplan:

Ook in 2013 zagen we het effect van de bezuinigingen van de overheid. In 2007 heeft zij veertig krachtwijken aangewezen waar extra geïnvesteerd moest worden in bijzondere doelgroepen. Onder anderen in jongeren van allochtone achtergrond die hun weg niet weten te vinden naar school of werk. Het jongerenwelzijnswerk van Youth for Christ heeft daardoor jongeren in vele grote steden geholpen naar een betere toekomst.

 

Nu, zes jaar later, trekt de overheid zich terug en stelt minder subsidie beschikbaar, zeker voor bijzondere doelgroepen. Dit heeft onder meer effect op de grootte van het jongerenwerk in Utrecht. Het lokale jongerenwerk blijft continu in beweging. Het is voor Youth for Christ de uitdaging op het draagvlak voor het jongerenwerk in de plaatsen te verbreden. In de middelgrote steden als Delft, Deventer en Haarlem zien we bijvoorbeeld dat het netwerk met kerken, het bedrijfsleven en lokale organisaties groot is. Door samenwerking met meerdere partners willen we de stabiliteit van het jongerenwerk verhogen en meer jongeren te helpen.

 

Nieuwe strategie
In 2010 is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe meerjarenstrategie. 2012 heeft in het teken gestaan van de implementatie van de nieuwe strategie en een bijpassende organisatiestructuur. We hebben ingezet op de volgende drie doelstellingen:

 

LifeSpots
Youth for Christ wil meer werken vanuit lokale initiatieven van vrijwilligers. We dromen ervan dat duizenden vrijwilligers zich inzetten voor jongeren. We noemen deze initiatieven LifeSpots, omdat vrijwilligers daar hun leven delen met jongeren. Youth for Christ is dé organisatie die vrijwilligers inspireert, onderling verbindt en ondersteunt. In 2012 zijn er 19 LifeSpots opgezet en was YfC bij 14 plaatsen betrokken bij de opstart en oriëntatie van nieuwe LifeSpots. Zo zijn er in Zaandam vijf kerken die een jongerencentrum hebben geopend. In 2015 hopen we dat er 150 LifeSpots zijn waar jongeren de kans krijgen om Jezus te leren kennen.

 

Ontwikkeling van mensen
Wat je doet, wordt bepaald door wie je bent. We willen dat mensen voluit onze missie uitdragen. Daarom willen we stevig aandacht besteden aan de professionele en geestelijke ontwikkeling van mensen. In 2012 is de YfC|Academy opgezet. Er worden leerlijnen ontwikkeld voor vrijwilligers en medewerkers. Er is in 2012 een nieuw inwerktraject voor medewerkers opgezet.

 

Positionering
In 2012 is een derde strategisch speerpunt toegevoegd. Er is onderzoek gedaan onder strategische christelijke leiders, YfC-medewerkers en de achterban van Youth for Christ om de positionering van Youth for Christ inzichtelijk te maken. Het blijkt dat mensen vaak wel weten dat Youth for Christ bestaat, maar weten niet goed waar zij voor staat. We hebben opnieuw onze missie verwoord en vastgelegd in een identiteitsbewijs. Dit zal in 2013 ook effect hebben op hoe Youth for Christ zichzelf presenteert en hoe we relaties met onze donateurs onderhouden.

 

Andere ontwikkelingen
Naast het uitwerken van een nieuwe strategie, bleef een groot deel van ons werk onverminderd doorgaan. We helpen kerken om missionair te zijn en dichterbij jongeren te zijn. We hebben 3.000 jeugdleiders getraind. Het aanbod van missionaire programma’s is verbreed. Daardoor zijn er programma’s voor jongeren van 11-19 jaar om zowel kennis te maken met het geloof alsook jongeren te helpen om missionair te zijn. We werken op nationaal niveau samen met 17 christelijke organisaties en vier kerkgenootschappen. Het afgelopen jaar is na overleg met de
samenwerkingspartners besloten te stoppen met de organisatie van het Xnoizz Flevo Festival. Dat is heel jammer, zeker omdat het festival 35 jaar zoveel voor jongeren en vrijwilligers betekend heeft. Helaas moest dit in verband met de tegenvallende kaartverkoop en het financiële risico dat Youth for Christ daardoor nam.

 

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2017

Mw. R. Streefland-Driesprong (voorzitter)
Dhr. mr. drs. E.R. Brouwer
Dhr. C. van de Graaf
Dhr. J.M. Finnema (penningmeester)
Dhr. D. Mohn
Mw. D. Voordewind

 

Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen toegekend.

 

Samenstelling directie per 1 januari 2014

Dhr. ing. E.M. de Kam MA
Dhr. ir. W. van Galen

 

De loonkosten voor de directie (1,8 fte) bedroegen in 2013 € 137.000. Het bestuur bepaalt jaarlijks de loonsverhoging van de directeur en de adjunct-directeur. Het jaarinkomen van de directie blijft binnen het maximum volgens de VFI belonings-regeling. Deze regeling is gebaseerd op de – door de commissie Wijffels opgestelde – Code Goed Bestuur voor goede doelen.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Voor een uitgebreid verslag van de in 2013 uitgevoerde activiteiten verwijzen wij u naar het jaarverslag 2013 (blz. 5-26)

 

Financiële verantwoording:

Voor de financiële verantwoording 2013 verwijzen wij u naar het jaarverslag 2013 (blz. 27-35)

 

Substichtingen:

  • Stichting Huisvesting Youth for Christ Nederland
  • Stichting Opvangcentrum Youth for Christ
  • Stichting Steunfonds Youth for Christ
  • Stichting Youth for Christ Quadrant

 

In de bovenstaande substichtingen hebben in het jaar 2013 geen feitelijke activiteiten plaatsgevonden. Alle in het jaarverslag 2013 verantwoorde inkomsten zijn door stichting Youth for Christ Nederland ontvangen.